LID
 

2002. gadā Bilancē publicēto rakstu katalogs

Virsraksts

Autors

Nr. 1 (37) - 1.2002.

UIN likme ir samazināta (grozījumi likumā, kas stājās spēkā 1.01.2002.)

D. Kudraveca, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Jauns PVN uzskaites žurnāls (žurnāls PVN uzskaitei iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem)

I. Zēberga, Bilance

IIN: veikti grozījumi attiecībā uz apliekamo ienākumu (grozījumi stājās spēkā 1.01.2002.)

N. Beļakovs, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Nozīmīgs solis nodokļu konkurences jomā (IIN un UIN likumu grozījumu vērtējums nodokļu konsultantes skatījumā)

D. Kļuškina, SIA Deloitte & Touche

Sociālo iemaksu likmes 2002. gadā

B. Linde, VID Galvenā nodokļu pārvalde

PVN: veikti būtiski grozījumi (stājās spēkā 1.01.2002.; likuma panti, kuros izdarīti grozījumi, salīdzināti ar to iepriekšējo redakciju, kā arī dots īss komentārs)

Ņ. Podvinska, VID Galvenā nodokļu pārvalde

NĪN likme nemainīga, bet jaunas pārskatu veidlapas (šīs veidlapas jāaizpilda jau par 2001.g.)

M. Ozola, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Audit’ 2001” izvērtē likumdošanas plusus un mīnusus

I. Zēberga, Bilance

Nr. 2 (38) -1.2002.

Kā pilnveidot uzņēmuma gada pārskatu (padoms, kā pēc piedāvātās kontroles lapas pārbaudīt uzņēmuma gada pārskata pilnīgumu)

V. Troicins, SIA Deloitte & Touche

Vienkāršota muitošanas kārtība, bet lielāki ierobežojumi fiziskām personām (piemērojami ar 1.01.2002.)

K. Valdniece, VID Galvenā muitas pārvalde

Skaidras naudas operācijas (neklātienes diskusija par avansa norēķiniem)

Ē. Bahirs, G. Kalniņa, zvērināti revidenti

Darba devēji un grāmatveži stundas skaita (dots arī darba laika kalendārs 2003. gadam)

M. Linga, darba samaksas speciālists

Grāmatvežu kompetences sertifikāts – kādu zināšanu līmeni tas apstiprina?

V. Paupa, LR Grāmatvežu asociācija

VID atbild Bilances lasītājiem (ar PVN apliekamā vērtība, pārdodot dzīvokļus rekonstruētā mājā; VID informēšana par nekustamā īpašuma izmantošanu; kā rīkoties, ja tiek izbrāķēti kokmateriāli)

VID 20.12.01. vēstule Nr. 15.2.1-12/24158

Jautājumi/Atbildes: * ko darīt ar vairākus gadus veciem kreditorparādiem; * uzņēmuma apmaksātie briļļu un kontaktlēcu iegādes izdevumi un nodokļu piemērošana; * nerezidentu un rezidentu ieguldījumi SIA; * reģistrācija ar PVN apliekamo personu reģistrā un tiesības atskaitīt priekšnodokli; * pārskats par priekšnodokļa summām un PVN pārmaksas veidošanās; * atvaļinājuma kompensācija un ziņojuma aizpildīšana

V. Troicins; N. Beļakovs; O. Lukašina; Ņ. Podvinska; M. Čakste; B. Linde

Nr. 3 (39) - 2.2002.

Priekšnodokļa atskaitīšana darījumos ar nekustamo īpašumu

D. Zēna, SIA Deloitte & Touche

Uzņēmumi var pārreģistrēties trīs gadu laikā (par pārreģistrāciju komercreģistrā)

Uzņēmumu reģistrs

Gada pārskats un divkāršā ieraksta sistēmas grāmatvedība sabiedriskajās organizācijās (raksta 1. daļa; tiek piedāvāts kontu plāna variants ar kontu aprakstu un korespondenci)

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Par likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 12. panta piemērošanu

FM Nodokļu politikas departamenta 4.01.2002. vēstule Nr. 5-2-03/11

Ko tirdzniecībā pārbauda kontrolējošās institūcijas

H. Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācija

Par preču pavadzīmju-rēķinu veidlapu lietošanu (par jaunā parauga stingrās uzskaites PPR)

VID 2.01.2002. vēstule Nr. 15.5.3./43

VID atbild Bilances lasītājiem (vai IIN maksātājs izdevumus un ieņēmumus drīkst reģistrēt datorprogrammā; tiesas spriedums, ja debitors atzīts par bankrotējušu)

VID 20.12.01. vēstule Nr. 15.2.1-12/24158 (vēstules turpinājums)

Izziņas no UR var saņemt četru stundu laikā

Uzņēmumu reģistrs

Jautājumi/Atbildes: * zemes gabala pārdošana un IIN; * individuāli un darba devēja noslēgti veselības apdrošināšanas līgumi un attaisnotie izdevumi IIN deklarācijai; * darījumi ar nekustamo īpašumu: ēkas iegāde par sertifikātiem, ēkas iegāde kopā ar zemi, īpašnieks uzņēmumam uzdāvina ēku; * peļņas sadale; * ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšana; * cita uzņēmuma akciju iegāde no Privatizācijas aģentūras; * spēļu automātā konstatētas viltotas monētas; * ar PVN neapliekamu pakalpojumu sniegšana un uzskaite

N. Beļakovs; G. Kalniņa; L. Kaire; M. Grebenko

Nr. 4 (40) - 2.2002.

2001. gadā gūto ienākumu deklarēšana

N. Beļakovs, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Par pievienotās vērtības nodokli (par PVN dekl. 23. ailes aizpildīšanu)

VID 9.01.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/431

Jaunumi par darījumu apliecinošām kvītīm

I. Grasmane, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Ko nosaka 7. LFGS “Naudas plūsmas pārskati”

L. Kaire, LU Grāmatvedības institūts

Grozījumi metodiskajos norādījumos par NĪN (veikti 2002.g. 22. janvārī)

M. Ozola, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Grāmatvedība sabiedriskajās organizācijās (raksta turpinājums, sākumu sk. 3.(39.) nr.)

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

PVN uzskaite, ja piegādātie kokmateriāli tiek izbrāķēti

L. Trošina, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Jautājumi/Atbildes: * PVN deklarācijas aizpildīšana; * SIA īpašnieks – nerezidents, rezidenta statusa iegūšana un ieturamie nodokļi; * par kontu “Nākamo periodu izdevumi”

M. Čakste; D. Kļuškina; M. Grebenko

Nr. 5 (41) - 3.2002.

Aizpildām gada ienākumu deklarāciju (praktisks piemērs)

I. Bērziņa, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Neskaidrības PVN piemērošanā nekustamajam īpašumam

I. Spridzāne, SIA PricewaterhouseCoopers

Kad zemnieku saimniecībai jāreģistrējas kā ar PVN apliekamai personai

I. Leibus, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Ja pamatlīdzeklis tiek izmantots daļēji

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Vēlreiz par kompetences sertifikātu

M. Upmane, Grāmatvežu sertifikācijas centrs

Par pievienotās vērtības nodokli (jautājumi – atbildes)

VID 4.02.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/2454

Nodokļu optimizācija – legāli un efektīvi

J. Kārkliņš, juridiskais birojs Carrington, Hall & Hamburg

Grāmatvedība sabiedriskajās organizācijās (raksta turpinājums, sākumu sk. 3.(39.) un 4. (40.) nr.)

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Jautājumi/Atbildes: * kā 2002.g. jāpiemēro IIN likuma 8. panta 5. daļa; * vai pārējās rezerves var izmantot bezcerīgo debitoru parādu dzēšanai; * vai SIA pamatkapitālā ieguldītai ēkai jārēķina nolietojums; * aptiekas un slimokases savstarpējie norēķini; * piešķirto atlaižu iegrāmatošana

N. Beļakovs; I. Rutkovska; M. Grebenko; V. Dziļuma

Nr. 6 (42) - 3.2002.

Kā izprast gada pārskata sagatavošanas principus

I. Saksaganska, SIA Deloitte & Touche

Grozījumi PVN metodikā (grozījumi metodisko norādījumu I daļā atbilstoši 22.11.01. grozījumiem PVN likumā)

M. Čakste, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Nodokļu regulējums Eiropas Savienībā (Eiropas tiesību aktu raksturojums)

I. Spridzāne, SIA PricewaterhouseCoopers

PVN uzskaite, preces atdodot atpakaļ piegādātājam

L. Trošina, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Jautājumi/Atbildes: * kases operāciju veikšana, ja uzņēmumam ir struktūrvienība; * kooperatīvās sabiedrības zaudējumu kompensācija un atspoguļošana bilancē

G. Kalniņa

Ja vēlaties skolai atdot datoru (neklātienes diskusija)

Par nodokļu piemērošanu (komentārs par šo jautājumu)

Komentāri FM skaidrojumam

M. Grebenko, V. Dziļuma, J. Mežiels

V. Andrējeva, Finanšu ministrija

Jautājumi/Atbildes: * kā labot kļūdu MK not. Nr. 397 3. pielikumā; * apgādībā esoša persona IIN likuma izpratnē; * nomas līgums par personiskās automašīnas izmantošanu, kompensācija, kurā ietverts auto nolietojums, un tās aplikšana ar algas nodokli; * darījumi starp saistītiem uzņēmumiem un tirgus cenu noteikšana; * pamatlīdzekļu iznomāšana

B. Linde; I. Bērziņa; N. Beļakovs; D. Kļuškina; I. Saksaganska

Nr. 7 (43) - 4.2002.

Kā samazināt uzņēmējdarbības risku, sadalot peļņu

J. Mežiels, zvērināts revidents

Par kļūdu labošanu finansu pārskatos

VID 6.03.02. vēstule Nr. 15.5/45

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi un iemaksas PPF (izvilkumi no grozījumiem IIN metodiskajos norādījumos, kas piemērojami par 2002. un turpmākajiem taksācijas gadiem un attiecas uz likuma 8. panta 5. daļu)

I. Zēberga, Bilance

Par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN likuma 6. panta 6. un 8. daļas un nodokļu konvenciju noteikumu piemērošana)

VID 22.02.02. vēstule Nr. 15.1.1/4080

Nediskriminācijas principa ievērošana grūti īstenojama

A. Jauntirāne, SIA Kļaviņš, Slaidiņš & Loze

Komandējuma izdevumi – problēmas nerezidentiem

I. Bērziņa, VID Galvenā nodokļu pārvalde; D. Kļuškina, SIA Deloitte & Touche

Zemnieku saimniecība – ar PVN apliekama persona

I. Leibus, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Jautājumi/Atbildes: * pamatlīdzekļa daļas zaudējums ugunsgrēkā, apdrošināšanas sabiedrības izmaksātā kompensācija un UIN aprēķināšana; * vai pašnodarbinātā persona 1/12 daļu no iznomātās automašīnas nolietojuma drīkst iekļaut katra mēneša izdevumos; * radniecīgu firmu savstarpējie darījumi (datoru izmantošana); * naudas plūsmas sastādīšana pēc tiešās metodes; * ZS saimniecība pāriet uz divkāršā ieraksta grāmatvedību un kļūst par UIN maksātāju

D. Kudraveca; B. Linde; M. Grebenko; G. Kalniņa

Nr. 8 (44) - 4.2002.

Priekšnodokļa aprēķināšana, ja uzņēmums veic ar PVN apliekamus un neapliekamus darījumus

I. Spridzāne, SIA PricewaterhouseCoopers

Par gada pārskatiem (informācija par pārskatu iesniedzējiem, VID iesniedzamajiem dokumentiem, pārskatu pārbaudēm un iesniegšanas termiņiem)

VID 15.03.02. vēstule Nr. 15.5.2/5879

Ja kokmateriālus izmanto uzņēmuma saimnieciskajā darbībā (saistība ar PVN likuma 13.2 pantu)

M. Ķuda, SIA Madree

Par uzņēmumu ienākuma nodokli (par likuma 6. panta 1. daļas 4. punkta un 6. panta 8. daļas piemērošanu sakarā ar procentu maksājumiem nerezidentiem – saistītām personām)

VID 22.02.02. vēstule Nr. 15.1.1/4080 (turpinājums)

Pašvaldības nepamatoti aprēķina soda naudas (par nekustamā īpašuma nodokli)

M. Korsaks, SIA PricewaterhouseCoopers

Jaunākā tiesu prakse nodokļu jomā (par kādu Augstākās tiesas Senāta spriedumu attiecībā uz PVN likuma normu piemērošanu)

A. Kārkliņa, juridiskais birojs Carrington, Hall & Hamburg

Ja līzinga saistības pārņem cita firma

I. Apsīte, SIA MicroLink Latvia

Uzņēmuma izmaksu minimizācija

A. Dābols, Nodokļu konsultantu asociācija

Kā analizēt un aprēķināt atšķirības jeb novirzes no plāna (noviržu analīze ražošanā)

A. Aumalis, Ventspils Augstskola

Jautājumi/Atbildes: * zemes iegāde par naudu un sertifikātiem; * zemes noma, investora piesaistīšana, nekustamā īpašuma nodoklis un PVN

L. Čapkeviča; Ņ. Podvinska

Nr. 9 (45) – 5.2002.

Jaunās pavadzīmes – vairāk aizsargātas

I. Zēberga, Bilance

PVN par aizdevuma procentiem

D. Ļebedeva, VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

Būs vieglāk cīnīties pret nodokļu nemaksātājiem (par izslēgšanu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra, sākot ar 20.04.2002.)

I. Dambis, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Automašīnas nolietojuma kompensācija: maksāt vai nemaksāt? (darbinieks iznomā personisko automašīnu darba devējam)

O. Lukašina, Baltijas Krievu institūts

Darba likums būtiski mainīs darba tiesiskās attiecības

J. Neimanis, jurists

Jānovērš nekonsekvences nodokļu piemērošanā brīvostās un SEZ. Viedokļi. Autora komentārs

A. Kodoliņš, nodokļu konsultants; K. Gerhards, Ekonomikas ministrija; G. Bērziņš, finansu ministrs; N. Jezdakova, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Par nodokļu piemērošanu, ja vēlaties skolai atdot datoru (atsaucoties uz neklātienes diskusiju 6. (42.) nr.)

K. Ketners, Finansu ministrijas Nodokļu metodoloģijas nodaļa

Jautājumi/Atbildes: * kā rīkoties, ja čekā nav visu nepieciešamo rekvizītu, un kad drīkst izmantot stingrās uzskaites kvītis; * vai drīkst segt zaudējumus no nākamo periodu peļņas; * avansa maksājuma atspoguļojums bilancē

I. Grasmane, M. Grebenko

Nr. 10 (46) - 5.2002.

Darba līgumu slēgšana – darba devēja pienākums

J. Neimanis, jurists

Sociālās iemaksas, ja darba devējs ir ārvalstnieks

B. Linde, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Alu nedrīkst tirgot bez VID izziņas

VID Komunikāciju daļa

Jānovērš nekonsekvences nodokļu piemērošanā brīvostās un SEZ (žurnāla 9. (45.) nr. publicētā raksta nobeigums)

A. Kodoliņš, nodokļu konsultants

Par nodokļu piemērošanu uzņēmējsabiedrību pievienošanas gadījumā

K. Ketners, Finanšu ministrijas Nodokļu metodoloģijas nodaļa

Administratīvā soda piemērošana par pārkāpumiem valsts ieņēmumu jomā

A. Dovguško, VID Galvenā nodokļu pārvalde

ES institūciju funkcijas un atbildība

I. Spridzāne, SIA PricewaterhouseCoopers

Mācību maksa un tās aplikšana ar nodokļiem

I. Bērziņa, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Kā labot kļūdu PVN deklarācijās

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Nr. 11 (47) - 6.2002.

Vidējās izpeļņas aprēķināšana (no 2002. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim)

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Kā mazos uzņēmumos uzskaiti padarīt loģisku?

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Administratīvā soda piemērošana par pārkāpumiem valsts ieņēmumu jomā (turpinājums, sākumu sk. 10. (46.) nr.)

A. Dovguško, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Veicot testa izdrukas ar jaunajām pavadzīmēm, problēmas nav konstatētas

D. Kļaviņa, VID Komunikāciju daļa

Piemērojamās cenas darījumos starp saistītiem uzņēmumiem

D. Kļuškina, SIA Deloitte & Touche

Jāpārskata valsts amatpersonu saraksti

D. Kļaviņa, VID Komunikāciju daļa

Jautājumi/Atbildes: * datoru ievešana Latvijā; * * kā bilancē uzrādīt izbūvēto uzbrauktuvi invalīdiem; * kādam jābūt pēdējam ierakstam darba grāmatiņā

D. Zēna; V. Dziļuma; J. Neimanis

Nr. 12 (48) - 6.2002.

Grozījumi par svētku dienu apmaksu

Bilance

Darba samaksas un vidējās izpeļņas aprēķināšanas tiesiskais regulējums jaunajā Darba likumā

A. Kromāne, speciāliste darba samaksas jautājumos

VID metodiskie norādījumi novērš daudzas neskaidrības (attiecas uz IIN maksātājiem no saimnieciskās darbības)

I. Leibus, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Vēlreiz par vidējās izpeļņas aprēķināšanu (dažādi piemēri)

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Pamatlīdzekļu pārņemšana, uzņēmumiem apvienojoties (neklātienes diskusija)

A. Ludboržs, grāmatvedis; K. Ketners, Finansu ministrijas Nodokļu metodoloģijas nodaļa

E-komercija, faktiskā preču kustība un nodokļi

T. Zirdziņš, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns & Vonsovičs

Jautājumi/Atbildes: * uzņēmuma interneta mājaslapas veidošana un uzskaite; * Darba likuma normu piemērošana; * preses izdevumu abonēšana un saistība ar uzņēmuma saimniecisko darbību

J. Mežiels; S. Kleine; D. Kudraveca

Nr. 13 (49) - 7.2002.

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” piemērošanas kārtībā (grozījumi MK noteikumos Nr. 374, kas piemērojami ar 29.05.2002.)

Ņ. Podvinska, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Kā jāaizpilda izložu un azartspēļu nodokļu pārskatu jaunās veidlapas

S. Birne, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Darba samaksas organizēšana uzņēmumā

M. Linga, darba samaksas speciālists

Atlaižu uzskaite mazumtirdzniecībā

A. Ludboržs, grāmatvedis

Atvaļinājuma un svētku dienu apmaksa (jautājumi un atbildes)

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Nr. 14 (50) - 7.2002.

Kontroles pasākumi muitas vērtības noteikšanā

(stājās spēkā 15.07.2003.)

K. Valdniece, VID Galvenā muitas pārvalde

Grozījumi UIN likuma piemērošanā (grozījumi MK noteikumos Nr. 319, kas stājās spēkā 29.06.2002.)

D. Kudraveca, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Izmaiņas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” interpretācijā

D. Kļuškina, SIA Deloitte & Touche

Jauni noteikumi par komandējumiem (par MK noteikumiem Nr. 219)

I. Bērziņa, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Darījumu apliecinošo dokumentu noformēšana degvielas apritē

I. Grasmane, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Dāvanu karšu pārdošana, preču iegāde un uzskaite

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Darba samaksas organizēšana uzņēmumā (raksta turpinājums; sākumu sk. 13. (49.) nr.)

M. Linga, darba samaksas speciālists

Jautājumi/Atbildes: * uzņēmums pārņem radniecīga uzņēmuma biznesu – jautājumi saistībā ar atpirktajiem un pārņemtajiem pamatlīdzekļiem; * lietota nekustamā īpašuma maiņas līgums un PVN; * nodokļu saistības, ja uzņēmums ar savu autobusu ved darbiniekus uz darbu un no tā

G. Kalniņa; D. Zēna

Nr. 15 (51) - 8.2002.

Būtiskākie grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”(grozījumi stājās spēkā 5.07.2002.)

B. Linde, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Par ko maksāsim dabas resursu nodokli (nodokļa piemērošana preču iepakojumam un realizētiem vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā)

S. Ozola, VID Galvenā nodokļu pārvalde

PVN Eiropas Savienībā

I. Spridzāne, SIA PricewaterhouseCoopers

Draugos ar PVN (intervija ar Ņinu Podvinsku)

I. Berezovskis, Bilance

Par pievienotās vērtības nodokli

Piemērs MK noteikumu Nr. 374. 178.-180. punkta piemērošanai

Likuma normu piemērošana cesijas darījumiem

Telekomunikāciju pakalpojumi un masu informācijas līdzekļu piegādes

 

VID 10.06.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/12609

VID 17.06.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/13189

VID 8.07.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/14821

Jautājumi/Atbildes: * ārvalstu valūtā veiktu darījumu grāmatošana; * maršruta lapas aizpildīšana; * degvielas norakstīšana izmēģinājuma braucieniem utt.; * valūtas atlikuma pārrēķināšana; * automašīnas pārdošana nākamajā dienā pēc iegādes; * vai jāveic sociālās iemaksas par darbiniekiem, kuri kādu mēnesi netiek nodarbināti un nesaņem darba samaksu

I. Leibus; G. Kalniņa; B. Linde

Nr. 16 (52) - 8.2002.

Stājušies spēkā grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā (stājās spēkā 24.07.2002.)

Uzņēmumu reģistrs

Par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu normatīvo aktu piemērošanu dzīvojamo māju pārvaldītājiem

VID 7.03.02. vēstule Nr. 15.5.2/5169

Grāmatvedības problēmas starptautiskā skatījumā

A. Prauliņš, LU Grāmatvedības institūts

Daži grāmatvedības uzskaites aspekti DzĪKS

I. Tkačova, grāmatvede

Uzņēmumu ienākuma aplikšana ar tiešajiem nodokļiem Eiropas Savienībā

A. Feldmane, SIA PricewaterhouseCoopers

Pārdevēja atbildība par līgumam neatbilstošu preci un garantijas saistības

M. Žogota, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesības nodrošinošie izdevumi

V. Dziļuma, zvērināta revidente

Kā pārsūdzams VID pieņemtais lēmums administratīvo pārkāpumu lietās

A. Dovguško, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Darba departaments atbild Bilances lasītājiem

Labklājības ministrijas Darba departaments

Jautājumi/Atbildes: * konsultatīvie un vadības pakalpojumi no saistīta uzņēmuma Igaunijā un UIN; * fiziskai personai samaksātā nomas maksa par visiem 10 gadiem un uzskaite

D. Kļuškina; G. Kalniņa

Nr. 17 (53) - 9.2002.

Lielāka skaidrība likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” piemērošanā (grozījumi MK 4.04.2000. noteikumos Nr. 131)

M. Ozola, VID Galvenā nodokļu pārvalde

E-komercija, digitālo produktu piegāde un nodokļi. Attaisnojuma dokumenti un grāmatojumi

T. Zirdziņš, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns & Vonsovičs. I. Apsīte, SIA Microlink Latvia

Jauni MK noteikumi darba aizsardzībā

I. Zēberga, Bilance

Darba līgumi uz noteiktu laiku

I. Zēberga, Bilance

Vidējā izpeļņā iekļaujamās summas (jautājumi un atbildes)

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Par darba koplīgumiem

S. Kleine, AS Latvijas finieris

Par pievienotās vērtības nodokli

Par tiesībām, preces importējot, samaksātajā drošības naudā iekļauto PVN atskaitīt kā priekšnodokli

PVN piemērošana apdrošināšanas polišu izplatīšanas pakalpojumiem

Par PVN pārmaksas atmaksu (pieprasījuma paraugs)

VID 7.08.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/16996

VID 13.08.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/17422

VID 21.08.02. vēstule Nr. 15.11.2/17936

Jautājumi/Atbildes: * skaidras naudas iemaksa bankas norēķinu kontā; * saimnieciskā darbība jaunuzceltā ēkā un atbrīvojums no NĪN; * PVN piemērošana: nerezidents uzdāvinājis naudu; banka maksā procentus par naudas uzglabāšanu; autobuss ved ekskursantus uz ārzemēm; no kādas preču cenas jāmaksā PVN; vai drīkst atskaitīt priekšnodokli par iepriekšējā periodā (kad IU nebija PVN maksātājs) iegādātajām precēm

G. Kalniņa; M. Ozola; Ņ. Podvinska

Nr. 18 (54) - 9.2002.

Samezglojumi pašvaldību uzņēmumu grāmatvedībā

A. Kursīte, zvērināta revidente, juriste

Mīts par pamatlīdzekļu saistību ar pamatkapitālu

I. Lipšāne, SIA KPMG Latvia

Nepabeigtā ražošana un ražošanas izmaksu uzskaite

L. Kaire, LU Grāmatvedības institūts

Darba laika uzskaites un samaksas aspekti (jautājumi un atbildes)

M. Linga, darba samaksas speciālists

Ar saimniecisko darbību tieši nesaistīto izdevumu uzskaite

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Kooperatīvajām sabiedrībām jāmaina statūti (dažādu KS statūtu paraugi)

Uzņēmumu reģistrs

Nr. 19 (55) - 10.2002.

Preču zudumi uzņēmumos

A. Ludboržs, grāmatvedis

Problēmu risinājums līzinga darījumos

E. Liepiņa, SIA PricewaterhouseCoopers

Kas grāmatvedim jāzina par Komerclikumu (likuma grozījumi, kas stājās spēkā 15.03.2002.)

O. Lukašina, Baltijas Krievu institūts

UR aicina labot nekvalitatīvos grozījumus Kooperatīvo sabiedrību likumā

Uzņēmumu reģistrs

Par pievienotās vērtības nodokli (par iedzīvotāju maksājumiem par dzīvojamās mājas uzturēšanas, apsaimniekošanas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem)

VID 13.09.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/19687

Jautājumi/Atbildes: * preču zudumi, ja paplašinās ražošana, un UIN; * viesnīcas, aviobiļešu un zāles nomas izdevumi saistībā ar UIN, ja SIA organizē semināru ar ārvalstu pasniedzēju piedalīšanos; * kompensācija par nozaudētu preci un nodokļi; * darba attiecības ar pašdarbības kolektīva vadītāju

D. Kudraveca; M. Grebenko

Nr. 20 (56) - 10.2002.

Jaunumi par VSAOI veicēju ziņojumu iesniegšanu (grozījumi MK 14.11.00. noteikumos Nr. 397, kas stājās spēkā 28.09.2002.)

B. Linde, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Zaudēto preču vai citu materiālo krājumu vērtības aprēķins

J. Kusins, VID Rīgas reģionālā iestāde

Finanšu līzinga uzskaite līzinga devēja grāmatvedībā

E. Liepiņa, SIA PricewaterhouseCoopers

Zemniekiem laikus jāplāno PVN maksājumi

I. Leibus, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Dzīvības apdrošināšana un nodokļu atvieglojumi

A. Vilne, AAS Sampo Dzīvība

Jautājumi/Atbildes: * vai pavadzīmē preču saņemšanas datumam jāsakrīt ar izsniegšanas datumu; * vai miruša IU īpašnieka sieva atbild par IU saistībām; * kā jāgrāmato saņemtais avanss celtniecības uzsākšanai un rēķins par izpildītiem darbiem; * momentloterijas un PVN; * prēmija par kuģa iekraušanas laika ekonomiju un PVN

I. Grasmane; A. Kursīte; N. Vīndedze; Ņ. Podvinska

Nr. 21 (57) - 11.2002.

Jauni grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (stājās spēkā 7.11.2002.)

K. Ketners, Finanšu ministrijas Nodokļu metodoloģijas nodaļa

Labojumi muitas deklarācijās un PVN atskaitīšana

J. Krastiņa, SIA PricewaterhouseCoopers

Par pievienotās vērtības nodokli

PVN priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība

PVN piemērošana starptautiskajam transportam, kas ilgstoši atrodas remontā

Nodokļa piemērošana dažādiem komunālajiem pakalpojumiem

VID 28.02.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/22134

VID 30.09.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/20913

VID 21.10.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/22599

Darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana

I. Zēberga, Bilance

Sociālās apdrošināšanas pakalpojumi cietušajiem

I. Baranovska, Labklājības ministrijas Pabalstu nodaļa

Sociālā aizsardzība Eiropas Savienībā

G. Pužule, SIA PricewaterhouseCoopers

Ieturējumi no darba samaksas un ierobežojumi

V. Ulmane, Biznesa augstskola Turība

Jautājumi/Atbildes: * uzņēmums pašu spēkiem veic remontu

G. Kalniņa

Ētikas kodekss – ceļvedis profesionāliem grāmatvežiem

A. Ponomarjovs, LR Grāmatvežu asociācija

Nr. 22 (58) – 11.2002.

Inventarizācijas – gada pārskata sastāvdaļa

A. Garanča, zvērināta revidente

Uzkrājumi un to veidošanas būtība

I. Rutkovska, SIA Roedl & Partneri

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem

A. Ludboržs, grāmatvedis

Koncerna līgums – veidi, noslēgšana, prakse

M. Vainovskis, Ilzes Baltmanes birojs

Pēdējais laiks darba līgumu labošanai

J. Neimanis, advokātes I. Baltmanes birojs

PVN komisijas tirdzniecībā (problēma – komisijas līgumi starp juridiskajām personām)

I. Spridzāne, A. Breicis, SIA PricewaterhouseCoopers

Grāmatvede, pasniedzēja, metodiķe (jubileja grāmatvedības pasniedzējai Ilgai Valtiņai)

 

Nr. 23 (59) – 12.2002.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” nodokļu maksātāju vērtējumā

A. Kodoliņš, SIA Kodoliņš, Ostaškovs un partneri

Inventarizācijas – gada pārskata sastāvdaļa (raksta nobeigums; sākumu sk.22. (58.) nr.)

A. Garanča, zvērināta revidente

Pašizmaksas kalkulācijas informācija cenu lēmumu pieņemšanai

A. Pelšs, Rēzeknes Augstskola

Uzkrājumi garantijas remontiem, lēni apritošiem krājumiem un atvaļinājumiem

I. Rutkovska, zvērināta revidente; A. Ludboržs, grāmatvedis

Darba tiesisko attiecību veidošana ar direktoru

J. Neimanis, zvērinātas advokātes Ilzes Baltmanes birojs

Neatrisinātā problēma par nostrādātajām dienām

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos – būtība un uzskaite

G. Kalniņa, LLU Grāmatvedības un finanšu katedra

Jautājumi/Atbildes: * darbinieka pēdējā darba diena, ja uzņēmums darba dienu pārceļ kā atpūtas dienu; * firmas kapitālā ieguldītā ēka vēlāk nomainīta pret naudas ieguldījumu

J. Neimanis; M. Grebenko

Nr. 24 (60) – 12.2002.

Rokasgrāmata palīdzēs izprast Darba likumu (Labklājības ministrijas izdotās Darba

devēju rokasgrāmatas īss komentārs)

I. Zēberga, Bilance

Gatavās produkcijas uzskaite

L. Kaire, LU Grāmatvedības institūts

Par zudumiem un zaudējumiem (atsaucoties uz 19. (55.) nr. publicēto rakstu “Preču zudumi”)

K. Ketners, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Ārvalstu uzņēmuma pastāvīgā pārstāvniecība

D. Kļuškina, SIA Deloitte & Touche

Darbu, amatu (profesiju) izvērtēšana

M. Linga, darba samaksas speciālists

I kategorijas pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšana, aprēķinot UIN

D. Kudraveca, VID Galvenā nodokļu pārvalde

Pārvērtēta pamatlīdzekļa kapitālais remonts

M. Grebenko, grāmatvedības pasniedzēja

Par pievienotās vērtības nodokli (par ārvalstu ieguldījumiem uzņēmumu pamatkapitālā)

VID 31.10.02. vēstule Nr. 15.2.1-12/23546

Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu

VID 23.10.02. vēstule Nr. 15.3.19/22874 un 15.11.02. vēstule Nr. 15.3.19/24836

Jautājumi/Atbildes: * saražotās kārbas, kastes un dabas resursu nodoklis; * dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas par sava uzņēmuma dibinātājiem un IIN un VSAOI

S. Ozola; N. Beļakovs

| PAR ŽURNĀLU | REDAKCIJA | IEGĀDE | REKLĀMA | KONTAKTI |
| BIZNESA SEMINĀRI | BILANCES SEMINĀRI |
| UZ SĀKUMU |


© Lietišķās informācijas dienests 2003
     REKVIZĪTI
     PIEGĀDE